REGULAMIN

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW PERFEKT

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady obowiązujące w OSK PERFEKT.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

– OSK PERFEKT – oznacza to Centrum Szkoleniowe i Finansowe PERFEKT Sp. Z O.O.

– Osobie Szkolonej – oznacza to osobę, która podjęła szkolenie w OSK PERFEKT i wyraziła akceptację na obowiązujące zasady opisane w niniejszym regulaminie

– Szkole Jazdy – oznacza to OSK PERFEKT

– Ośrodku Szkoleniowym – oznacza to OSK PERFEKT

– Szkoleniu – oznacza szkolenia w ramach kursu na prawo jazdy kandydatów na kierowców oraz szkolenia dla kierowców zawodowych oferowanych w OSK PERFEKT

§ 2. OBOWIĄZKI SZKOŁY JAZDY

1. Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W ramach szkolenia podstawowego dotyczącego poszczególnych kategorii prawa jazdy OSK PERFEKT zapewnia osobie szkolonej realizację wymaganej liczby godzin w ramach programu szkolenia, ponadto przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego (jeśli są wymagane) egzaminu wewnętrznego po zrealizowanym szkoleniu.

3. PERFEKT zapewnia, że osoby prowadzące szkolenie posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz przygotowanie lub uprawnienia do prowadzenia zajęć.

4. Instruktorzy lub wykładowcy przeprowadzą szkolenie w sposób profesjonalny, z należytą starannością doboru tematu oraz środków dydaktycznych, jak i indywidualnych predyspozycji osoby szkolonej.

5. Podczas szkolenia na bieżąco instruktor/wykładowca będzie sprawdzać zrozumienie tematu i praktyczne opanowanie umiejętności.

6. Zostaną spełnione wszystkie formalne warunki realizacji szkolenia.

7. PERFEKT zobowiązuje się do przestrzegania zasady poufności danych oraz ochrony danych osobowych przekazanych w jakiejkolwiek formie w celu realizacji szkolenia.

§ 3. OBOWIĄZKI OSOBY SZKOLONEJ

1. Osoba szkolona spełnia wszystkie wymogi, stawiane uczestnikom poszczególnych szkoleń, w których chce wziąć udział.

2. Osoba szkolona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby ukończyć szkolenie, o którym mowa  w §3 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu, w jak najkrótszym czasie, nie dłużej niż 6 miesięcy (dotyczy szkoleń kandydatów na kierowców), bądź w wyznaczonym terminie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Osoba szkolona zobowiązuje się stawić punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

4. Osoba szkolona zobowiązuje się powiadomić osobiście lub telefonicznie o swojej nieobecności na umówionym wcześniej szkoleniu praktycznym (w ramach kursu na prawo jazdy wszystkich kategorii) nie później niż do godziny 17:00 dnia poprzedzającego termin szkolenia, chyba że termin ten wypada w poniedziałek wtedy za termin graniczny odwołania traktuje się piątek godz. 17:00.

5. Nieobecność na zajęciach teoretycznych umożliwiająca ukończenie szkolenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danego wybranego szkolenia.

6. Warunkiem przystąpienia osoby szkolonej do części praktycznej szkolenia, w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy, jest odbycie zajęć teoretycznych lub pozytywny wynik egzaminu państwowego teoretycznego.

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa ust. 2, osoba szkolona zobowiązuje się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie w wysokości określonej w §5 ust. 5.

8. W przypadku przystąpienia osoby szkolonej do szkolenia w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu, osoba szkolona automatycznie zostaje skreślona z listy osób szkolonych bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie.

 § 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – PRZERWANIE SZKOLENIA

 1. Każdej stronie przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, czyli przerwania szkolenia.

2. Jeżeli osoba  przerwie szkolenie bez winy szkoły jazdy, ponosi w związku z tym  opłaty, o których mowa w §5 ust. 6

3. Suma opłat, o których mowa powyżej nie może przekroczyć kwoty za realizowane szkolenie.

4. Jeżeli szkolenie zostało przerwane z winy Szkoły Jazdy, to osoba nie ponosi opłat za część teoretyczną szkolenia. W stosunku do części praktycznej ponosi opłaty tylko za odbyte godziny szkoleniowe w wysokości opłaty za każdą obytą godzinę szkolenia praktycznego.

 § 5. OPŁATY

  1. Opłata za szkolenie, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 5 niniejszego regulaminu zgodna jest z aktualnym cennikiem obowiązującym w Szkole Jazdy i pomniejszana o ewentualne rabaty przysługujące osobie szkolonej i może być dokonana w formie:

– gotówką

– przelewem

– płatności elektronicznych (karta, BLIK)

2. Osoba szkolona zobowiązuje się uiścić opłatę za szkolenie, o którym mowa w ust. 1 w całości przed zakończeniem szkolenia, przy czym:

– pierwsza wpłata przy zapisie nie może być mniejsza niż 500zł

– połowa kwoty, o której mowa w ust. 1 winna być wniesiona przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego

– pozostała część kwoty musi zostać wpłacona najpóźniej do połowy obowiązujących w danym szkoleniu godzin zajęć praktycznych.

3. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust. 2 szkolenie zostaje przerwane do chwili uregulowania należności.

4. Opłata za poprawkowy egzamin wewnętrzny praktyczny wynosi równowartość 1 godziny zajęć praktycznych dodatkowych z obowiązującego cennika.

5. Opłata za nieodbyte z winy osoby szkolonej zajęcia praktyczne wynosi połowę kwoty z obowiązującego cennika za szkolenie dodatkowe za każdą planowaną godzinę tego szkolenia.

6. Zwrot kwoty za przerwane szkolenie z winy osoby szkolonej następuje po odliczeniu opłat za:

 – część teoretyczną (300zł – niezależnie od ilości odbytych zajęć – dotyczy szkolenia na prawo jazdy wszystkich kategorii),

– część praktyczną (100zł za każdą wyjeżdżoną godzinę przy kat. B oraz 120zł za każdą wyjeżdżoną godzinę przy kat. A lub A1, 150zł za każdą wyjeżdżoną godzinę na kat. C, CE, D, BE),

– oraz kwotę manipulacyjną w wysokości 50zł.

 § 6. Reklamacje i rekompensata

 1. Osoba szkolona może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii wywiązania się z obowiązków Szkoły Jazdy zawartych w §2 niniejszego Regulaminu.

2, Reklamacja lub skarga powinna zostać złożona w formie pisemnej na formularzu dostępnym w siedzibie firmy za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura Szkoły Jazdy.

3. Reklamację można złożyć najpóźniej 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.

4. PERFEKT zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

5. Ośrodek Szkolenia ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

6. PERFEKT ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamację o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

7. Ośrodek Szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie ona niezrozumiała.

8. Możliwe formy rekompensaty:

– zniżka 20% na kolejne szkolenia kursy;

– otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych;

– możliwość uczestnictwa nieodpłatnie w dodatkowych zajęciach teoretycznych.

 § 7. Postanowienia końcowe

 1. Osoba szkolona potwierdza, że zapoznała się niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.