PROJEKTY
26.05.2018r. Tomaszów Mazowiecki

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku

Centrum Szkoleniowe i Finansowe
„PERFEKT” Paweł Przybylski
będący Partnerem Projektu „Fabryka szans 2”
nr RPLD.09.01.01-10-B022/17
realizowanego przez
EURO CONSULTING Wioletta Żybort
zaprasza do złożenia oferty na

PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe życie” 

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe życie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 112 osób (62 kobiet i 50 mężczyzn) po 30 roku życia, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu woj. łódzkiego w okresie 01.10.2019-28.02.2023 r. dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Wszystkie osoby, biorące udział w projekcie zostaną objęte wsparciem realizowanym przez wyszkolonych i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy, trenerów. Zorganizowane zostaną szkolenia, dostosowane do potrzeb uczestników, kończące się certyfikatem zewnętrznym, potwierdzającym uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Zadania realizowane w ramach projektu mają przygotować uczestników do odbycia stażu z możliwością późniejszego zatrudnienia.
Okres realizacji: 01.10.2019-28.02.2023

 

Wartość projektu: 1 887 505,35 PLN
Dofinansowanie z UE: 1 695 298,81 PLN

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • w wieku 30 lat i więcej;
 • pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo);
 • zamieszkałe 6 powiatów woj. łódzkiego (skierniewicki, łaski, opoczyński, tomaszowski, piotrkowski, łódzki wschodni).

Preferowane będą osoby:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • z niepełnosprawnościami;
 • o niskich kwalifikacjach;
 • zamieszkałe na obszarze miast średnich woj. łódzkiego (Łask, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki);
 • zamieszkujące na terenie powiatów, w których wysokość opublikowanej przez GUS stopy bezrobocia przyjmuje wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla całego województwa łódzkiego, na koniec 12.2018 r. (łaski, tomaszowski, łódzki wschodni).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje, nabyć praktyczne doświadczenie zawodowe, które ułatwią im poruszanie się na rynku pracy.

 

Formy wsparcia:

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe życie” zakłada realizację niżej wymienionych działań:
1. Utworzenie Indywidualnego Planu Działania oraz doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu (4 godziny na 1 uczestnika projektu)
2. Indywidualne wsparcie doradcze lub psychologiczne (śr. 12 godzin na 1 uczestnika projektu)
3. Wparcie doradcze grupowe (32 godzin dla 1 grupy)
4. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru), grupy 12-osobowe:

 • Kierowca kat. C, C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną
 • Kucharz
 • Opiekun osoby starszej
 • Asystent osoby z niepełnosprawnościami
 1. Staże zawodowe – płatne, 3 miesięczne z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy
  6. Pośrednictwo pracy (8 godzin na 1 uczestnika projektu)

 

27.02.2018r. Tomaszów Mazowiecki

ZAPYTANIE OFERTOWE
prowadzone w trybie rozeznania rynku

Centrum Szkoleniowe i Finansowe
„PERFEKT” Paweł Przybylski
będący Partnerem Projektu „Fabryka szans 2”
nr RPLD.09.01.01-10-B022/17
realizowanego przez
EURO CONSULTING Wioletta Żybort
zaprasza do złożenia oferty na

PRZEPROWADZENIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH