REGULAMIN OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW PERFEKT

§ 1. OBOWIĄZKI OŚRODKA

1. Ośrodek oświadcza, że dysponuje kadrą instruktorów posiadających kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, a ponadto posiada sprzęt oraz infrastrukturę techniczną potrzebne w tym celu, zgodne z rozporządzeniem.
2. Szkolenie będzie składać się z zajęć teoretycznych w ilości 30 godzin lekcyjnych oraz zajęć praktycznych w ilości 30 godzin zegarowych (dot. kat. B).
3. Po zakończeniu szkolenia, Ośrodek zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny z teorii i praktyki.
4. Po ukończeniu szkolenia przez Kursanta, zdaniu przez niego egzaminu i uiszczenia na rzecz Ośrodka należności, Ośrodek zobowiązuje się wydać Uczestnikowi kursu zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy.

§ 2. OBOWIĄZKI KURSANTA

Uczestnik kursu zobowiązuje się do:
1. Odbycia szkolenia w określonym wcześniej terminie, w tym uczestniczenia w zajęciach na zasadach określonych w programie szkolenia.
2. Zapłaty na rzecz Ośrodka należności za szkolenie wybranej kategorii.
3. Poddania się badaniom lekarskim na swój koszt dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i przekazać Ośrodkowi orzeczenie lekarskie z przeprowadzonych badań.
4. Poddania się egzaminowi wewnętrznemu.

§ 3. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ośrodek zapewnia możliwość przeprowadzenia dla Uczestnika kursu zajęć teoretycznych i praktycznych ponad liczbę godzin zajęć określoną w § 1 pkt. 2 Regulaminu, za dodatkową opłatą, na zasadach określonych w programie szkolenia i cenniku.
2. Ośrodek Szkolenia zapewnia możliwość wykonania badań przez Ośrodki medyczne z którymi współpracuje.
3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego, Ośrodek nie wyda zaświadczenia o przygotowaniu do egzaminu państwowego. Może wydać jedynie dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (kartę przeprowadzonych zajęć) oraz kopię arkusza przebiegu egzaminu wewnętrznego.

§ 4. WARUNKI REZYGNACJI Z KURSU

1. Kursant ma możliwość rezygnacji ze szkolenia w dowolnym momencie, jednak wiąże się to z poniesieniem konsekwencji finansowych.
2. Zwrot opłaty za szkolenie jest możliwy po przedstawieniu oryginału dowodu wpłaty.
3. Zwrot pieniędzy za szkolenie następuje po odliczeniu opłat za:
– część teoretyczną (150zł – niezależnie od ilości odbytych zajęć),
– część praktyczną (35zł za każdą wyjeżdżoną godzinę przy kat. B oraz 40zł za każdą wyjeżdżoną godzinę przy kat. A lub A1),
– oraz kwotę manipulacyjną w wysokości 50zł.